Slovníček pojmů

A

AdFOX - Reklamní systém vyhledávače Centrum založený na principu PPC.
Algoritmus vyhledávačů - určuje pořadí výsledků fulltextového vyhledávání. Každý vyhledávač má svůj vlastní algoritmus, který pečlivě chrání.
Atomix - Interní platforma společnosti Inventic s.r.o. používaná pro vývoj informačních systémů, evidenčních software a desktopových aplikací.

B

Backlink - Hypertextový odkaz směřující na určenou webovou stránku. Počet odkazů i jejich kvalita patří do kategorie Off Page faktorů a mají nezanedbatelný vliv z hlediska SEO optimalizace.
Banner - Grafická reklama používaná na internetových stránkách. Její použití má význam z hlediska budování povědomí o značce.
Bannerová slepota - Podvědomé ignorování bannerů způsobené přesycením webu grafickou reklamou. Beta verze - Poslední testovací verze softwaru před jeho oficiálním vydáním. Jejím účelem je odhalení a následné odstranění chyb v programu.
Black Hat SEO - Nepovolené SEO praktiky, které jsou penalizovány vyhledávači. Patří k nim např. skrytý obsah webových stránek, linkfarmy, klamavé přesměrování apod.
Browser - Internetový prohlížeč, tj. program, který umí zobrazit internetové stránky. Mezi nejpoužívanější patří v dnešní době Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google Chrome, Opera a Safari.

C

Copywriting - Marketingový obor zabývající se tvorbou obchodně úspěšných textů, jejichž cílem je proměnit návštěvníka webových stránek v zákazníka.
CMS (Content Management System) - Nazývaný též redakční systém či publikační systém. Slouží ke správě textového a obrazového obsahu webových stránek bez dalších znalostí převyšujících běžné uživání počítače.
CSS - Kaskádové styly. HTML standard upravený konsorciem W3C, který umožňuje oddělit grafickou část kódu od informačního (textového) obsahu. Použití kaskádových stylů je jedním z předpokladů dosažení validity zdrojového kódu.
CTR - Click through rate. Viz Míra prokliku.

D

Doména - WWW adresa internetové stránky.
Duplicitní obsah - Obsah, který se nachází na více URL adresách. Vyhledávač zaindexuje pouze jednu z těchto stránek a ostatní ignoruje, nebo jim přiřadí nižší váhu.
Dynamické webové stránky - Stránky generované na základě požadavků uživatele nebo zadaných proměnných. Příkladem jsou stránky spravované prostřednictvím redakčního systému. Pro změnu obsahu není nutná znalost HTML kódu.

E

Etarget - Nejstarší český reklamní systém fungující na principu PPC.

F

FF - Zkratka pro internetový prohlížeč Mozilla Firefox.
Flash - Grafický formát pracující s vektory používaný pro tvorbu interaktivních webových prezentací, bannerů a her. Z hlediska SEO má tu nevýhodu, že vyhledávače nejsou schopny zaindexovat text v tomto formátu, proto se stránky kompletně vytvořené ve flashi nezobrazují ve výsledcích vyhledávání.
Freehosting - Webhosting poskytovaný zdarma. Oproti placenému hostingu přináší některé nevýhody, jako nulové záruky funkčnosti, umístění reklamních sdělení, malý webový prostor apod. FTP - Zkratka pro anglický výraz File Transfer Protocol (protokol pro přenos dat). Jeho účelem je přenos souborů mezi vzdálenými počítači pomocí FTP serveru.
Fulltextový vyhledávač - Vyhledávač, který porovnává hledaný výraz s textovým obsahem umístěným na zaindexovaných stránkách (viz Indexace). Výsledky vyhledávání jsou zobrazovány v pořadí určeném relevancí, kterou jednotlivým webům vyhledávač přiřazuje na základě svých přesně stanovených algoritmů.

G

GA - viz Google Analytics.
GAD - viz Google Adwords.
GIF - Zkratka pro Graphic Interchange Format. Formát obrázků využívající bitmapovou grafiku. Jeho nevýhodou je malá barevnost - maximálně 256 barev, výhodou naopak neztrátová komprese dat. Oblíbené jsou animované gify - gify zobrazující postupně více obrázků.
Google AdSense - Reklamní služba společnosti Google. Umožňuje zobrazovat reklamní sdělení ze systému GAD na partnerských webových stránkách, kterým jsou v případě kliku uživatelů na inzerát vypláceny provize. Google Adwords - PPC reklamní systém společnosti Google. Reklamní sdělení jsou zobrazována ve výsledcích vyhledávání v placených sekcích.
Google Analytics - Webový nástroj umožňující měření široké škály ukazatelů vztahujících se ke sledovaným webovým stránkám. Prostřednictví Google Analytics je možné sledovat např. návštěvnost internetových stránek, počet zobrazení stránek, délku návštěv, počet objednávek a mnoho dalších.
GUI - Zkratka pro anglický výraz Graphical User Interface (grafické uživatelské prostředí). Je založeno na soustavě oken a využívá tlačítka a ikony k maximální přehlednosti a zjednodušení práce.

H

Homepage - Domovská stránka webu. Úvodní stránka www prezentace sloužící ke vstupu návštěvníků (pokud web nenavštíví prostřednictvím fulltextového vyhledávání).
HTML - Anglická zkratka pro výraz Hyper Text Markup Language (značkovací jazyk pro hypertext). Pomocí tohoto jazyku jsou vytvářeny www stránky. Jazyk využívá textových definic pro popis rozmístění textu a obrázků.
HTML parser - Software schopný analyzovat HTML kód a rozebrat jej na jeho jednotlivé části.
HTTP - Hyper Text Transfer Protocol. Protokol byl původně určen pro přenos souborů v HTML formátu, v současné době je pomocí něj možné přenášet téměř všechny typy dokumentů.
Hustota klíčových slov - Poměr počtu výskytu klíčového slova ku celkovému počtu slov v textu. Hustota klíčových slov má význam z hlediska SEO - čím vyšší hustota daného slova, tím lepší umístění ve fulltextovém vyhledávači.

I

IE - Internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer.
Imprese - Zorazení reklamního sdělení nebo banneru v okně prohlížeče.
Indexování stránek - Proces, kdy automatizovaný program prochází internetové stránky a získává informace o zveřejněném obsahu. Stránky následně zanese do své databáze a při vyhledávání pak porovnává obsah s hledaným výrazem.
Indexovací robot - Automatizovaný program sloužící ke shromažďování informací o textovém obsahu webových stránek.
Informační architektura - Způsob tvorby menu a prolinkování sekcí a článků webových stránek. Pokud je informační architektura webu v souladu s jednoduchými pravidly, přispívá k použitelnosti webu. Těmito pravidly je logické třídění položek menu a jejich seskopování do kategorií, volba výstižných názvů a usnadnění navigace skrz web prostřednictvím odkazů umístěných v článcích. Internetový marketing - Obor marketingu zabývající se reklamou a propagací na internetu. Využívá technik SEO, SEM, virálního marketingu a technik PR (Public Relation). IP adresa - Unikátní číselná adresa sloužící k identifikaci počítače připojeného na internet.
Ivolution - Redakční systém vyvinutý společností Inventic s.r.o. umožňující snadnou správu textového i obrazového obsahu umístěného na www stránkách.

J

Jyxo Rank - Algoritmus vyhledávače Jyxo sloužící k výpočtu relevance stránek. Na základě tohoto výpočtu vyhledávač zobrazuje výsledky vyhledávání v pořadí od nejrelevantnějšího k nejméně relevantním odkazům.

K

Katalog - Internetová služba, která slouží k vyhledávání webových stránek podle různých kritérií. Těmito kritériemi jsou obvykle obor činnosti čí místo výkonu.
Keyword - viz Klíčové slovo.
Klíčové slovo - Slovo s vysokou relevancí pro webové stránky nebo konkrétní text. Správné určení klíčových slov umožňuje kvalitní EO optimalizaci cílenou právě na slova s nejvyšší relevancí.
Kontextová reklama - Reklamní sdělení, které se zobrazuje u článků souvisejících s předmětem reklamy.
Konverze - Dokončení požadované akce. Na internetu může být požadovanou akcí např. navštívení určité stránky, zadání emailové adresy, registace do katalogu, nákup zboží atd.

L

Linkbuilding - Proces získávání a tvorby zpětných odkazů.
Link Farm - Tzv. odkazová farma. Jedná se o www stránky, na nichž je umístěn velký počet odkazů na cizí weby a uměle se tak snaží zvýšit jejich PageRank. Vyhledávače weby s velkým počtem nerelevantních odkazů penalizují.
Long Tail - Tzv. Dlouhý Ocas, respektive slova a fráze dlouhého ocasu. Jedná se o klíčová slova, která jsou vyhledávána méně často, než slova obecná, jejich výhodou je však nižší konkurenčnost a tedy snadná SEO optimalizace pro tato slova a nižší náklady na proklik. Teorie dlouhého ocasu staví na poznatku, že při dostatečné délce - rozsahu těchto okrajových klíčových slov - jsou tato schopna přivést na www stránky nezanedbatelný počet návštěv při nižších nákladech než u slov obecných.

M

Mapa webu - Strukturovaný seznam odkazů na jednotlivé stránky webu včetně úrovní jejich zanoření. Mapa webu přispívá ke zjednodušení orientace v obsahu webových stránek a používá se jako jeden z prvků zvyšování použitelnosti webu.
Maximální cena za proklik - PPC systémy fungují jako aukční systémy a maximální cena za proklik určuje u každého inzerenta hodnotu, kterou je ochoten nejvýše zaplatit za umístění inzerátu v placených odkazech. Tato cena je u každého inzerenta individuální a tuto informaci si každý pečlivě střeží. Na základě jednotlivých nabídek inzerentů PPC systém vyhodnocuje maximální nabídnuté ceny za proklik a inzeráty následně zobrazuje v pořadí od nejvyšší nabídnuté ceny po nejnižší. Cena za proklik se pak u každého inzerenta liší, nikdy však nepřesáhne hranici danou maximální cenou za proklik.
Microsite - Podpůrné webové stránky menšího rozsahu a užšího zaměření než je hlavní web, obvykle však s tímto hlavním webem úzce spjaty. Zpravidla se používají jako produktový web určený k propagaci konkrétního produktu, projektu či akce. Jejich výhodou je možnost zaměření na konkrétní skupinu klíčových slov, čímž je možné dosáhnout vyšší pozice ve výsledcích fulltextového vyhledávání. Další výhodou je, že microsite mohou mít odlišný design i typ textů od hlavního webu, což umožňuje zaměřit se jinou cílovou skupinu, než je tomu u hlavního webu. Minisite - Jedná se o jiné označení pro úzce orientovanou webovou stránku. Více viz microsite.
Míra prokliku - Z anglického Click trough rate (CTR). Je udávána v procentech jako poměr počtu prokliků ku počtu zobrazení reklamního sdělení. Pomocí tohoto ukazatele je možné poměřovat účinnost jednotlivých reklam a inzerátů.

N

Našeptávač - Funkce některých vyhledávačů, pomocí níž nabízí uživateli při vyhledávání v okně pod editačním polem často hledané výrazy a slovní spojení.

O

Odkazová popularita - Tento ukazatel je měřen pomocí kvality a počtu odkazů, které směřují na konkrétní webové stránky. Čím vyšší je kvalita počet odkazů, tím vyšší je odkazová popularita a tím výše se web zobrazuje ve výsledcích vyhledávání.
Off Page faktory - Faktory, které určují umístění webové stránky ve vyhledávačích, ale majitelem webu se nedají přímo ovlivnit. Jedná se např. o zpětné odkazy a jejich kvalitu či stáří hodnoceného webu.
On Page faktory - Faktory určující pozici webu ve výsledcích vyhledávání nacházející se přímo na hodnocené webové stránce. Tyto faktory se tedy dají snadno ovlivňovat. Jedná se např. o správně zvolené nadpisy, strukturu textů, jejich prolinkování apod.
Organické SEO - Ta část oboru SEO, která se zaměřuje zvyšování návštěvnosti pouze z přirozených výsledků vyhledávání, nikoli z jejich placených částí.

P

PageRank - Algoritmus společnosti Google, pomocí něhož hodnotí důležitost webových stránek. Na základě hodnot tohoto ukazatele řadí jednotlivé stránky do určitého pořadí ve výsledcích vyhledávání.
Perex - Krátký text v úvodu článku, který si klade za cíl zaujmout čtenáře a přesvědčit jej, aby si přečetl celý článek.
PHP - Z anglického Personal Home Page. Programovací jazyk používaný pro vývoj dynamických webových stránek.
Použitelnost webových stránek - Udává, do jaké míry je možné se snadno orientovat v obsahu webových stránek. S tímto heslem úzce souvisí termín informační architektura webu, jejímž úkolem je navrhnout veškerý obsah webu tak, aby byl pro uživatele co nejvíce intuitivní. Dbá na logické vazby a přehledné zobrazování jednotlivých prvků.
PPC - Zkratka anglického Pay per Click (platba za proklik). Jedná se o reklamní systémy zpoplatňující nikoli impresi reklamního sdělení, ale až jeho proklik. U těchto reklamních systémů je tak záruka, že zadavatel platí pouze za skutečné návštěvníky svých webových stránek.
Přístupnost webových stránek - Udává, do jaké míry webové stránky umožňují přístup uživatelům se zdravotním či technickým omezením. Přístupné webové stránky by neměly klást překážky vstupu ani těmto skupinám uživatelů.
Publikační systém - viz Redakční systém.

R

Redakční systém - Nazýván též jako publikační systém či CMS. Webová softwarová aplikace umožňující pohodlnou správu obsahu webových stránek. Redakční systém umožňuje provádět změny obsahu webových stránek všem uživatelům bez jakýchkoli programátorských znalostí, zcela postačí běžná uživatelská znalost počítače.
RSS - Z anglického Really Simple Syndication. Jedná se o technologii umožňující snadné odebírání novinek zaregistrovaným uživatelům. Pomocí speciálních čtecích zařízení si uživatelé mohou zprávy snadno stahovat. Tento formát odebírání novinek nabízí především servery, které často aktualizují svůj obsah.

S

Satelitní web - Jedná se o jiné označení pro úzce orientovanou webovou stránku. Více viz microsite.
S-rank - Algoritmus společnosti Seznam, pomocí něhož hodnotí důležitost webových stránek. Na základě hodnot tohoto ukazatele řadí jednotlivé stránky do určitého pořadí ve výsledcích vyhledávání.
SEO - Z anglického Search Engine Optimization (Optimalizace pro vyhledávače). SEO využívá řadu technik, jejichž prostřednictvím se snaýí ovlivnit pozici webových stránek ve výsledcích vyhledávání.
SEM - Z anglického Search Engine Marketing (marketing ve vyhledávačích). K inzerování využívá PPC systémů a reklamní sdělení jsou zobrazovány v placených odkazech výsledků fulltextového vyhledávání.
SERP - Z anglického Search Engine Results Page (stránky s výsledky vyhledávání). Výsledky fulltextového vyhledávání jsou řazeny dle jejich relevance, která je určována na základě algoritmu každého vyhledávače.
Sklik - PPC reklamní systém společnosti Seznam.
Statické webové stránky - Webové stránky s obsahem pevně daným HTML kódem, změna je možná pouze upravením souborů nesoucích zdrojový kód. Pro úpravu je tedy nutná znalost HTML kódu.
Symfony

T

Take-it

U

URL

V

Validita zdrojového kódu - Syntaktická správnost HTML kódu, který by měl odpovídat standardům definovaným konsorciem W3C.
Viditelnost webových stránek - Snadná nalezitelnost (pozice na předních místech) webových stránek ve výsledcích fulltextového vyhledávání či v sekcích určených placeným odkazům.
Virální marketing - Využívá k šíření a propagaci cestu přirozeného předávání mezi lidmi. V prostředí internetu je jeho cílem vytvořit www stránku, aplikaci či službu související s propagovaným produktem, která je však zároveň pro uživatele natolik zajímavá či přínosná, že si ji předávají mezi sebou prostřednictvím internetových komunikačních kanálů.
Výsledky vyhledávání - Ve fulltextovém vyhledávání jsou výsledky řazeny v pořadí podle relevance, kterou jim vyhledávač na základě vlastních algoritmů přisoudí.

W

Webhosting Weblet - Jedná se o jiné označení pro úzce orientovanou webovou stránku. Více viz microsite.
WYSIWYG - Zkratka anglického What You See Is What You Get (co vidíš, to bude zobrazeno). Jedná se dnes již běžný princip editace www stránek, který je přístupný běžným uživatelům počítače bez nutnosti programátorských znalostí. Redakční systému fungující na tomto principu tak správc webu umožňují kdykoli editovat textový i obsahový obsah intuitivním a jednoduchým způsobem.

X

Y

Z

Zdrojový kód

Kontaktní formulář

Reference